18U

Sept. 10:  Workout                                               TBA

Sept. 17: MW Nats @ Springfield MO                  TBA

Sept. 24:  FS Baseball Academy @UAFS           10:00am

Oct. 1: TX Outlaws @NSU Tahlequah OK           12:30pm

Oct. 8:  FS Baseball Academy @Tyson Park       10:00am

Oct. 15: Perfect Timing Showcase (EI Sticks & OK Sandlot) @Bentonville HS         9:00am

16U

Sept. 10:  Workout                                           TBA

Sept.18:  MW Nationals @Springfield MO       TBA

Sept. 24:  FS Baseball Academy @UAFS        12:30pm

Oct. 1:  Greenwood HS @UAFS                       10:00am

Oct. 8:  FS Baseball Academy @ Tyson Park   10:00am

Oct. 15:  TBA

15U

Sept. 10: Workout                                                    TBA

Sept. 17:  Greenwood HS @UAFS                         10:00am

Sept. 24:  FS Baseball Academy @Tyson Park      10:00am

Oct. 1:  TBA

Oct. 8:  FS Baseball Academy @UAFS                   10:00am

Oct. 15:  TBA

13/14U

Sept.10: Workout                             TBA

Sept. 17:  FSBA                               TBA

Sept. 24:  MW Nats White River      10:00am

Oct. 1:  @Van Buren                        10:00am

Oct. 8:  Van Buren White River         10:00am

Oct.15:  FSBA                                    TBA